Privacybeleid

Privacybeleid Riel Life Coaching & Training (januari 2019)
 
Riel Life Coaching & Training, gevestigd aan de Hertogstraat 34, 4881 CC Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens

Riel Life Coaching & Training 

 Hertogstraat 34, 4881 CC Zundert
 06-22422192
 info@bewustbewegenenleven.nl
 Wendy van Riel is binnen Riel Life Coaching & Training het aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Zij is bereikbaar via bovenstaande gegevens.

 
 Persoonsgegevens die wij verwerken
Riel Life Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 - Voor- en achternaam
 - Adresgegevens
 - Telefoonnummer
 - E-mailadres
 - Evt. medische gegevens indien je dit zelf belangrijk vindt om te melden. Deze velden zijn niet verplicht.
 - Bankrekeningnummer
 - Foto’s voor reclamedoeleinden
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bewustbewegenenleven.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
 Tijdens de uitvoering van onze diensten maken wij regelmatig foto’s voor reclamedoeleinden op bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Voordat er foto’s gemaakt worden zullen wij altijd om toestemming vragen of je ermee akkoord gaat dat er foto’s gemaakt worden en of deze gepubliceerd mogen worden.
 
 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 Riel Life Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
 - Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag
 - Het afhandelen van jouw betaling
 - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 - Riel Life Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Riel Life Coaching & Training maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Riel Life Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 - Voor- en achternaam – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 - Adresgegevens – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 - Telefoonnummer – je telefoonnummer is indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) bewaard in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Riel Life Coaching & Training.
 - E-mailadres – je e-mailadres wordt bewaard in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Riel Life Coaching & Training.
 - Medische gegevens – je medische gegevens bewaren we indien je deze zelf hebt ingevuld (geen verplicht veld) in het archief formulieren via onze website. Je gegevens worden echter nadat het doel gerealiseerd is niet meer gebruikt door Riel Life Coaching & Training.
 - Bankrekeningnummer – wettelijke termijn van 7 jaar (fiscale bewaarplicht)
 Indien je graag wil dat we je ingevulde contactformulier volledig wissen in ons archief, dan kun je dit aangeven via info@bewustbewegenenleven.nl.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Riel Life Coaching & Training deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Riel Life Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Riel Life Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bewustbewegenenleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Riel Life Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Riel Life Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@bewustbewegenenleven.nl.